logo

FX.co ★ รายงานข้อมูลงานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

รายงานข้อมูลงานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

ในวันพุธประเทศออสเตรเลียจะนำเสนอข้อมูลตัวเลขไตรมาสสาม เกี่ยวกับงานการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานคาดว่าจะลดลงไป 2.0% ในไตรมาสหลังจากที่ลดลงไปแล้วถึง 0.7% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า

ประเทศไทยจะให้ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม การผลิตในเดือนกันยายนลงลงไป 2.75% ในรอบปี

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด