logo

FX.co ★ GBPAUD M5: รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)

GBPAUD M5: รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: ขอบเขตด้านล่างคือ 1.7140/1.7162 และขอบเขตด้านบนคือ 1.7189/1.7162 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน -49 บี๊ป การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) อย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง และ GBPAUD เคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวไปยัง 1
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ