logo

FX.co ★ Biến động giá GBP/CHF vào ngày 11 tháng 3 năm 2020

Biến động giá GBP/CHF vào ngày 11 tháng 3 năm 2020

Biến động giá GBP/CHF vào ngày 11 tháng 3 năm 2020

Cặp GBP/CHF đang di chuyển theo mô hình bán mẫu của nhà tạo lập thị trường. Nó đang cố gắng đạt được khoảng cách giá trị hợp lý tăng trước đó tại 1.1967-1.1999. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, cặp GBP/CHF có thể đạt được mục tiêu tiếp theo ở mức 1.1850. Chừng nào GBP/CHF không truy xuất, nó có khả năng tăng lên 1.2334.

Nhìn chung, sự thiên vị từ GBP/CHF là giảm giá.

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch