logo

FX.co ★ Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin được đặt tại cổng thông tin FX.co là miễn phí, nhà quản lý và chủ sở hữu cổng thông tin FX.co không chịu trách nhiệm về tính thực tế của thông tin và bất kỳ sự bất lợi nào liên quan đến dữ liệu mà được đăng trên các trang cổng thông tin.

Không có tác giả, người tham gia, người quản lý hoặc người liên quan nào đến trang web FX.co mà không chịu trách nhiệm về thông tin không đầy đủ hoặc sai và cho việc sử dụng dữ liệu trang web hoặc các liên kết của trang web.

Các nhà chức trách của cổng thông tin có quyền điều chỉnh mà không cần thông báo cho người dùng.

Bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu và tên hàng hóa, bộ phận và tổ chức, quyền thiết kế, quyền tác giả và quyền đồng minh nào mà được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn tại các trang web thuộc về chủ sở hữu của chúng, và việc thực hiện các quyền này không cho phép bạn sử dụng chúng ở bất cứ nơi nào khác. Nếu thay thế không được chỉ định, các trang của trang web này không được liên kết với người sở hữu quyền và không ai ngoài chủ sở hữu quyền được phép sử dụng các tài liệu được bảo vệ bởi quyền tác giả. Bạn không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các tài liệu này hoặc các tài liệu tương tự.

Việc sử dụng trang web này, bạn đã chấp nhận "Miễn trừ trách nhiệm" và các quy tắc được đặt ra và chịu các trách nhiệm mà có thể thuộc về bạn.

Quản trị trang web có quyền đưa ra các thay đổi trong Quy tắc mà sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Việc tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa là sự đồng thuận tự động của bạn với các quy tắc mới.

Do đó các tài liệu trang web sử dụng siêu liên kết đến https://FX.co là bắt buộc.