logo

FX.co ★ Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

Tỷ giá USD/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm giá!

Giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ đường xu hướng giảm dần cũng như mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và fibonacci thoái lui 78,6% . Giá có khả năng đẩy xuống mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang phù hợp với mức fibonacci mở rộng 100% và mức fibonacci mở rộng 127,2%. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần và mức kháng cự thứ nhất, thì giá có khả năng phải đối mặt với mức kháng cự từ mức kháng cự thứ 2, là mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, trùng với mức fibonacci thoái lui 78,6%. EMA nằm phía trên giá, cho thấy áp lực giảm giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 110.688

Lý do vào lệnh:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, mức fibonacci thoái lui 78,6%, mức fibonacci mở rộng 100%

Chốt lời: 110.375

Lý do Chốt lời:

Hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang, mức fibonacci mở rộng 78,6%, mức fibonacci mở rộng 127,2%

Cắt lỗ: 110.848

Lý do cắt lỗ:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, mức fibonacci thoái lui 78,6%

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch