logo

FX.co ★ GBP/AUD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Sự sụt giảm sắp đến!

GBP/AUD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Sự sụt giảm sắp đến!

GBP/AUD đang được giữ bên dưới ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần! Sự sụt giảm sắp đến!

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch