logo

FX.co ★ Cập nhật BTC cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Theo dõi phá vỡ qua vùng củng cố

Cập nhật BTC cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Theo dõi phá vỡ qua vùng củng cố

Phân tích kỹ thuật

Cập nhật BTC cho ngày 23 tháng 6 năm 2022 - Theo dõi phá vỡ qua vùng củng cố

BTC / USD đã được giao dịch đi ngang ở mức giá $ 20,600. Tôi thấy điều kiện tiềm năng cho sự đột phá để xác nhận hướng đi tiếp theo.

Khuyến nghị giao dịch:

Do chế độ đi ngang, tôi sẽ theo dõi sự đột phá tiềm năng để xác nhận hướng đi tiếp theo.

Nếu BTC phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức 20,900 đô la, hãy theo dõi các cơ hội mua vào các mức giảm trong ngày với các mục tiêu tăng giá ở mức 21,590 đô la và 22,850 đô la

Nếu BTC phá vỡ mức hỗ trợ ở mức 19,790 đô la, hãy theo dõi cơ hội bán với mục tiêu giảm ở mức 17,800 đô la.

* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách bài viết Đi tới bài viết của tác giả này Mở tài khoản giao dịch