logo

FX.co ★ AUDUSD M5: Đáy đôi

AUDUSD M5: Đáy đôi

Đáy đôiMô hình Đáy đôi đã được hình thành trên AUDUSD M5; đường viền trên là 0.7713; đường viền dưới là 0.7705. Độ rộng của mô hình là 8 điểm. Trong trường hợp phá vỡ đường viền trên 0.7713, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán trong đó chiều rộng của mô hình sẽ trùng với khoảng cách đến mức chốt lời có thể.
Khung thời gian M5 và M15 có thể có nhiều điểm vào lệnh sai hơn.
* Phân tích thị trường được đăng ở đây nhằm mục đích nâng cao nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra hướng dẫn để thực hiện giao dịch
Đi tới danh sách mẫu Đi tới đồ thị