logo

FX.co ★ Các tín hiệu BCHUSD | Tỷ giá tiền mặt Bitcoin trên ngoại hối

2022-05-11
BCHUSDH1
TP:164.8743SL:244.1429P:222.7000
Sell Stop
2022-03-29
BCHUSDH4
TP:340.0200SL:384.6100P:361.2200
Sell Stop
2022-03-15
BCHUSDH1
TP:265.0300SL:290.8700P:278.4600
Sell Stop
2022-03-13
BCHUSDH1
TP:264.8100SL:291.9700P:278.2900
Sell Stop
2022-02-27
BCHUSDH4
TP:205.1300SL:318.2000P:256.7000
Sell Stop
2022-02-27
BCHUSDH1
TP:326.3300SL:304.6900P:315.6100
Buy Stop
2022-02-15
BCHUSDH4
TP:206.8100SL:395.8900P:309.8900
Sell Stop
2022-02-06
BCHUSDH1
TP:258.2100SL:325.8600P:307.9300
Sell Stop
2022-01-29
BCHUSDH1
TP:258.1300SL:294.5300P:276.2300
Sell Stop
2022-01-25
BCHUSDH4
TP:330.1800SL:256.8400P:300.7300
Buy Stop