logo

FX.co ★ Các tín hiệu #Ethereum | Tỷ giá tiền điện tử Ethereum trên ngoại hối

2022-05-16
#EthereumH1
TP:2249.7520SL:1966.2300P:2049.5300
Buy Stop
2022-05-16
#EthereumH1
TP:2159.4600SL:2042.6760P:2101.0680
Buy Stop
2022-05-13
#EthereumH1
TP:2328.4300SL:1890.4720P:2109.4510
Buy Stop
2022-05-11
#EthereumH1
TP:1774.1600SL:2496.3650P:2283.5700
Sell Stop
2022-05-02
#EthereumH1
TP:2887.2600SL:2702.6340P:2794.9470
Buy Stop
2022-04-29
#EthereumH4
TP:3023.0600SL:2800.4000P:2911.7300
Buy Stop
2022-04-28
#EthereumH1
TP:3011.3900SL:2814.2360P:2912.8130
Buy Stop
2022-04-24
#EthereumH1
TP:3014.5400SL:2918.5300P:2960.5000
Buy Stop
2022-04-21
#EthereumH1
TP:2880.3510SL:3117.6350P:3085.1500
Sell Stop
2022-04-21
#EthereumH1
TP:2891.4310SL:3123.0350P:3096.2300
Sell Stop