logo

FX.co ★ Các tín hiệu #Bitcoin | Tỷ giá tiền điện tử Bitcoin trên ngoại hối

2022-05-14
#BitcoinH1
TP:23021.6800SL:32132.1300P:28616.9300
Sell Stop
2022-05-13
#BitcoinH1
TP:33181.6900SL:28034.7200P:30608.2000
Buy Stop
2022-05-11
#BitcoinH1
TP:34344.4800SL:29761.1800P:31890.8000
Buy Stop
2022-05-10
#BitcoinH1
TP:29046.8900SL:34841.8800P:31944.3900
Sell Stop
2022-05-06
#BitcoinH1
TP:35680.6800SL:36902.1800P:36291.4300
Sell Stop
2022-05-04
#BitcoinH4
TP:36452.7900SL:40290.5200P:38371.6500
Sell Stop
2022-05-01
#BitcoinH1
TP:36948.3400SL:39760.7900P:38354.5600
Sell Stop
2022-04-23
#BitcoinH1
TP:42925.3300SL:39144.6800P:39864.3500
Buy Stop
2022-04-22
#BitcoinH1
TP:37470.8300SL:41552.4700P:39511.6500
Sell Stop
2022-04-21
#BitcoinH4
TP:33761.2800SL:42950.2300P:38574.1800
Sell Stop