logo

FX.co ★ Các tín hiệu USDCAD | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và Đô la Canada (CAD) trên thị trường ngoại hối

2021-05-04
USDCADH4
TP:1.2377SL:1.2265P:1.2331
Buy Stop
2021-05-03
USDCADH1
TP:1.2326SL:1.2227P:1.2277
Buy Stop
2021-05-03
USDCADH4
TP:1.2594SL:1.2261P:1.2300
Buy Stop
2021-04-30
USDCADH1
TP:1.2244SL:1.2312P:1.2278
Sell Stop
2021-04-28
USDCADH1
TP:1.2441SL:1.2392P:1.2427
Buy Stop
2021-04-26
USDCADH4
TP:1.2384SL:1.2477P:1.2435
Sell Stop
2021-04-23
USDCADH4
TP:1.2767SL:1.2469P:1.2632
Buy Stop
2021-04-23
USDCADH1
TP:1.2594SL:1.2469P:1.2543
Buy Stop
2021-04-19
USDCADH4
TP:1.2640SL:1.2470P:1.2568
Buy Stop
2021-04-19
USDCADH1
TP:1.2578SL:1.2438P:1.2508
Buy Stop